гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Членство в НАРС

Членуването в НАРС е доброволно, като членове могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на сдружението, споделят целите му и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмена молба до Управителния съвет на сдружението, в която кандидатът за член декларира, че е запознат и приема разпоредбите на неговия устав и всички вътрешни актове на сдружението. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

Управителният съвет на сдружението преценява дали кандидатът отговаря на условията, предвидени в устава, след което приема или отхвърля кандидатурата на свое редовно заседание.

Управителният съвет уведомява Общото събрание за новоприетите членове на следващото негово редовно заседание.

Сдружението гарантира правото на представителство и защита на своите членове пред:

1. Работодатели и работодателски организации в страната и чужбина

2. Местната и законодателна власт

3. Изпълнителната власт или съответния представител на държавата в областта

4. Съдебната власт – при дела от трудов, осигурителен или административен характер;

5. Държавни и общински органи по отношение съблюдаването на здравословните и безопасни условия на труд, спазване на работно време, почивки и отпуски, бременност и майчинство, незаконно уволнение, безработица;

6. Държавни и частни пенсионни и осигурителни дружества;

7. Съдебни изпълнители;

8. Застрахователни дружества;

9. Други национални или международни организации, като отстоява специфични интереси на членовете си в рамките на утвърдената от Общото събрание международна политика.


Членовете на Сдружението имат право да участват в управлението на сдружението, да бъдат информирани за неговата дейност, да ползват резултатите от дейността съобразно разпоредбите на устава, да предлагат и получават от други членове на сдружението съвместни или солидарни действия.