гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Какви права имат членовете на НАРС

Какви права имат членовете на НАРС


Членовете на Сдружението имат следните права:

- да участват в управлението на Сдружението;

- да бъдат информирани за неговата дейност;

- да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняването на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

- да ползват резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на устава;

- да предлагат и получават от други членове на Сдружението съвместни или солидарни действия;

 Сдружението гарантира правото на представителство и защита на своите членове пред:

1. Работодатели и работодателски организации в страната и чужбина

2. Местната и законодателна власт

3. Изпълнителната власт или съответния представител на държавата в областта

4. Съдебната власт – при дела от трудов, осигурителен или административен характер;

5. Държавни и общински органи по отношение съблюдаването на здравословните и безопасни условия на труд, спазване на работно време, почивки и отпуски, бременност и майчинство, незаконно уволнение, безработица;

6. Държавни и частни пенсионни и осигурителни дружества;

7. Съдебни изпълнители;

8. Застрахователни дружества;

9. Други национални или международни организации, като отстоява специфични интереси на членовете си в рамките на утвърдената от Общото събрание международна политика.