гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Консултации

Ако се нуждаете от консултация по проблем от трудовото право и сте наш член, можете неограничено да търсите съветите на нашите специалисти. За целта е необходимо да се свържете по телефона или чрез формата за контакт, за да си запазите дата и час за консултация и да посетите офиса на сдружението.

Друг удобен начин е да го направите онлайн. Това ще Ви спести време и притеснения и няма да Ви се налага да отсъствате от работа, за да обсъдите правен проблем.

На електронната поща или чрез формата за контакт, изпратете запитването си. Наш служител ще се свърже с Вас, за да потвърди, че то е прието. В случай на необходимост, ще изпратите допълнителна разяснителна информация или копие на документи. По зададените въпроси ще се изготви писмено становище, което ще получите обратно по електронната поща или ако желаете, ще дискутирате с правните ни специалисти на предварително уговорена среща в офиса на сдружението. 

Цени на Услугите


ТАРИФА ЗА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НАРС
НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

(приета с Решение № 19, взето с Протокол № 13 на УС)
 
ВИД НА УСЛУГАТА
ЦЕНА в лв.
цената е по договореност, но не по-малко от минимума, както следва:
 
ПРОЦЕДУРА
1 Изготвяне на становище по трудовоправен, осигурителен или казус, свързан с дискриминация. 50 Заявителят следва да предостави всички относими документи по казуса, които се намират у него, както и да предостави пълна и изчерпателна информация по възникналия проблем.
2 Изготвяне на писма, искания, жалби, сигнали, заявления до физически и юридически лица (работодатели), държавни и общински институции, обществени посредници и др. 30 Заявителят следва да представи пред НАРС пълно описание на проблематиката, с оглед адресирането до конкретния субект.
3 Становища по договори, възникнали на извънтрудови правотношения. 50 Заявителят следва да представи копие от договора, както и да опише в какво се състои проблема.
4 Консултации в областта на пенсионното осигуряване 50 Заявителят следва да изложи в коя област и за какво би искал да получи консултиране.
5 Изготвяне на договори. 100 Заявителят следва да посочи типа на правоотношения, за които би желал да се обвърже
с договор, както и да предостави
(по възможност) данни за другата страна.
6 Проучвания на пазара на труда в страната;
 
Анализ на пазара на труда в страната;
150
 
 
600
Заявителят следва да посочи за кой регион или административна област да се отнася проучването.
7 Консултация за реда и начина за получаване на социална закрила или помощи. 30 Заявителят следва да представи всички необходими документи във връзка с исканата социална закрила или социална помощ.
8 Изготвяне на проекти, финансирани
със средства от ЕС или други
източници на финансиране.
По договаряне Заявителят следва да представи документи, удостоверяващи неговата допустимост като бенефициент, както и конкретния проект, по който желае да кандидатства.
9 Изготвяне на тръжни и конкурсни документи в областта на
социалното предприемачество.
По договаряне Заявителят следва да представи данни за конкретния обект, процедурата, респективно публикуваната в профила на купувача информация.
10 Консултации по възникнали спорове от нарушени договори или права между физически/юридически лица. 50 Заявителят следва да представи достатъчно информация относно нарушеното право в писмена или устна форма.
11 Консултации, свързани с уреждането
на спорове от специализирано лице – медиатор.
50 Експерти на НАРС извършват индивидуална преценка във връзка с представения казус дали
има необходимост от решаването му чрез медиация. Лицето се насочва към сертифициран медиатор
и спорът се отнася за решаване от него.
12 Попълване на документи, заявления, декларации и др. 25 В зависимост от конкретната нужда и по
искане на заявителя.
13 Изготвяне на документи, формуляри, заявления, декларации, автобиографии, мотивационни писма и др. 30 По искане на заявителя, с оглед
конкретната необходимост.
14 Консултации за пазара на труда в страната и свободни работни места. 30 Предоставяне на информация за
свободни работни места.
15 Консултации във връзка с трудовото или осигурителното законодателство, включително изменение и допълнение на нормативни и подзаконови нормативни актове. 30 В зависимост от конкретната необходимост с актуална информация за промените в законодателството.
16 Устни консултации по предходните точки. 20 В случай, че заявителят не желае писмена консултация, същият получава устна.
17 Управление на проекти По договаряне  
18 Изготвяне на становища по охрана
на труда, здравословни
и безопасни условия на труд,
социална интеграция.
50 Заявителят представя конкретният проблем в писмена или устна форма.
19 Организиране на обучения, семинари, курсове, дискусии, конференции за повишаване на квалификацията
и професионалната компетентност
на работниците и служителите.
По договаряне В зависимост от специфичната нужда и експерти, които ще провеждат обученията, избор на местоположение, начин, организация и
структура на събитието.
20 За участие в преговори с работодатели,държавни или общински органи по отношение на нарушени
права или законни интереси.
40 лв. на всеки
започнал час
След изрично упълномощаване от страна на заявителя на НАРС.
21 Набиране на текст на бълг. език 5 лв. на стр. Материалите се предоставят ръкописно или под формата на машинописен текст.
22 Изготвяне на документи за трудов и осигурителен стаж, здравен статус, възстановяване на здравни и осигурителни права и др. 50 лв. Услугата се предоставя на български граждани с прекъснати здравни или осигурителни права, които са работили в държава-членка на ЕС и след представяне от тяхна страна на всички относими документи.