гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Медиация и трудови дела

Медиация и трудови дела

Медиация и трудови дела

Медиацията е алтернативна, извънсъдебна форма за решаването на спорове между страните, при която чрез трето неутрално лице ( медиатор ), се търси взаимно приемливо за засегнатите страни споразумение. Това е все по-често използвана форма за решаване на трудови спорове, тъй като участниците в нея са там доброволно, дискутира се в приятелска атмосфера и се търси печелившо и за двете страни решение. Процедурата е кратка, пести време, провежда се в удобно за страните време, а разговорите и споразуменията са поверителни.

Алиансът на работниците и служителите работи с доверени специалисти медиатори, които са на разположение на всички членове на сдружението. Тяхната роля е да посредничат между страните в конфликта, като изяснят причините за спора, проследят интересите и на двете страни и насочат дискусията към разрешаване на казуса по добронамерен и удовлетворителен и за двете страни начин.

Нашите специалисти често препоръчват медиацията като начин за разрешаване на трудови спорове, защото тя запазва и възстановява отношенията между страните и е много по-кратка и стегната процедура.

Съдът е единственият орган, който признава едно право за нарушено. За съжаление незначителна част от работещите с нарушени трудови права се обръщат към контролните органи или търсят защита – от една страна от незнание, а от друга – поради липса на средства за хонорари и последващи дела. Работодателите съзнават тази слабост и я използват умело от позицията на силата и на финансовите си възможности.

Членовете на Алианса на работниците и служителите могат да разчитат на защита при нарушено трудово право, като ползват безплатно услугите на доверен адвокат и им се поемат делото и разноските по него. Те могат да се обърнат към нашите специалисти, за да потърсят решение на конфликта в съда при незаконно уволнение или несправедливо дисциплинарно наказание,  дискриминация на работното място, неправомерно прекратяване на служебното правоотноотношение, невзети вземания за обезщетения (отпуск, пенсия). Към това се пристъпва, когато работодателят доказано е нарушил трудовото законодателство спрямо работника или служителя или по друг начин е накърнил правата му. Процесуалното представителство се възлага на избран от сдружението адвокат като всички разноски са за сметка на Алианса.