гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на сдружение с нестопанска цел «независим алианс на работниците и служителите»I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «НЕЗАВИСИМ АЛИАНС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ» (Сдружението) и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.

II. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 2. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «НЕЗАВИСИМ АЛИАНС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ» извършва дейност в обществена полза като основният предмет на дейност е: защита на правата, достойнството, професионалните, трудовите, осигурителните, интелектуалните и социалните интереси на работниците и служителите в частния и публичния сектор на територията на страната и чужбина.
Чл. 3. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени в Устава на Сдружението, а именно:
1. Да представлява и защитава правата, достойнството, трудовите, социалните, професионалните, осигурителните и интелектуални права и интереси на работниците и служителите.
2. Да работи за повишаване на квалификацията и професионалната компетентност на работниците и служителите.
3. Разработване и осъществяване на проекти и съдействие на инициативи на работниците и служителите и на трети лица, насочени към развитие, напредък и интеграция на социалната и трудова политика с тази на ЕС.  
4. Създаване и развитие на сътрудничество с подобни български, европейски и международни организации, осъществяване на обмен на информация, идеи, знания, опит.
5. Да подпомага социалната интеграция, личностна реализация, социалната и икономическата  адаптация на работниците и служителите.
6. Осигуряване защита на правата на работниците и служителите в сферата на професионалната им дейност, индивидуалните и колективните трудови договори, заплащането на труда, социалните условия, общественото и здравното осигуряване, техническата безопасност и охрана на труда, здравословни и безопасни условия на труд.
7. Осигуряване защита на правата на работниците и служителите при установяване на всякаква форма на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
8. Съгласуване и защита интересите на работниците и служителите в страната и чужбина с тези на работодателя за проспериране на предприятията с приоритет на работниците и служителите.
9. Да популяризира и информира членовете си за националните политики и нормативни актове, международни съглашения и конвенции в областта на трудовата и социална сфера.
10. Укрепване на доверието, взаимопомощта и синдикалната солидарност между работниците и служителите, полагащи труда си в частния и публичния сектор.
Чл. 4. (1) Всяка година Управителния съвет приема основните насоки за развитие на Сдружението и програма за осъществяването на дейността му.

(2) Управителният съвет изготвя проект за програма за осъществяване на дейността на Сдружението, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.
(3) Проектът за програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието на членовете на Сдружението в рамките на едномесечния срок от обявяване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.

(4) Всеки член на Сдружението може да прави възражения и предложения по проекта за програма, като същите се внасят за обсъждане от Общото събрание по реда на тяхното постъпване.

Чл. 5. (1) Сдружението осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е свързана с основния му предмет на дейност, а именно:
1. Информационно обслужване, организиране на обучения, курсове, семинари, конференции и консултантска дейност.
2. Рекламна и издателска дейност.
3. Представителство и защита интересите на чуждестранните сродни организации на територията на Република България.
4. Разработване и реализиране на проекти на национално и международно ниво, насочени към развитие на българската политика в областта на трудовото и осигурително законодателство.
5. Подпомагане договарянето на условия по трудови договори на членовете си с работодатели, контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство, провеждане на действия за извънсъдебно уреждане на трудови спорове, както и медиация, посредством лица – медиатори, отговарящи на изискванията на чл. 8 от Закона за медиацията и вписани в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.
(2) При осъществяването на тази дейност органите на Сдружението се съобразяват с правилата на Търговския закон, Закона за счетоводството, данъчното и общото гражданско законодателство и специфични правила, предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.
Чл. 6. (1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя и внася в Общото събрание доклад за дейността на Сдружението.
(2) Докладът трябва да съдържа данни за:
1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;
2. Размерът на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. Видът, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.

(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на Сдружението в рамките на едномесечния срок от обявяване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до провеждането му.

(4) Общото събрание приема Доклада за дейността на Сдружението след обсъждане.
 
(5) Приетият от Общото събрание доклад се представя в законоустановения срок за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

III. НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 7. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост върху недвижими имоти, ограничени вещни права и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Чл. 8. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на Сдружението.

(2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се възможност на членовете на Сдружението да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.
 
(3) Бюджетът на Сдружението се изпълнява от Управителния съвет.

(4) Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението и ги представя за заверка на лицензирани експерт-считеводители или на независими одитори, в случай че законът предвижда това.

(5) Годишният финансов отчет се приема от Управителния съвет на Сдружението.

(6) В срок до 31 май на всяка година Управителния съвет заявява за вписване в Централния регистър за вписване и представя заверения годишен финансов отчет на Сдружението.

Чл. 9. (1) Източници на средства на сдружението са имуществени вноски на членовете, приходи от допълнителна стопанска дейност, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство, участие в проекти и програми, финансирани със средства от ЕС или други организации.

(2) Имуществените вноски на членовете са встъпителни вноски и месечния или годишния членски внос, които се дължат въз основа на решение на Управителния съвет, или допълнителните целеви вноски, които се дължат въз основа на решение на Общото събрание на Сдружението.

(3) Встъпителна вноска е еднократна и се внася от членовете на Сдружението при учредяването му, както и от всеки, който е приет за член.
(4) Членският внос е парично задължение, удостоверяващо членството в Сдружението.
(5) Събирането и изразходването на членския внос се подчинява на следните принципи:
1. Единни правила за събиране, използването и контрола по набирането и изразходването.
2. Бюджетна организация на приходите и разходите от членски внос.
3. Контрол и спазване на финансова дисциплина по събирането и изразходването на членския внос.
4. Строга отчетност и безкомпромисност при нарушения на правилата.
(6) Членският внос  осигурява реализацията на целите, програмите и политики на Сдружението и неговите членове.

(7) Имуществените вноски на членовете, с изключение на целевите, се определят по вид и размер от Управителния съвет, който посочва в решението си и начина на внасянето им..

(8) Сдружението може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.

(9) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.

Чл. 10. Средствата на Сдружението се използват за постигане на целите, определени в неговия Устав.

Чл. 11. (1) При осъществяване на дейността си Сдружението разходва средствата си възмездно и безвъзмездно

(2) Сдружението може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в Устава, при спазване на правилата на българското законодателство.
 
Чл. 12. (1) Сдружението може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.

(2) За безвъзмездно разходване на имущество на Сдружението по реда и условията на чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички негови членове.

(3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.
 
Чл. 13. Разходите, които Сдружението извършва включват:

1. разходи за осъществяване на функциите на органите на Сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:

а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

б) разходи за заплащане на определените от Общото събрание възнаграждения на членовете на Управителния съвет, административния директор, управителите на клонове, трудови възнаграждения на служители и експерти, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на Сдружението, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет,    необходими командировки в страната и в чужбина на членове на Сдружението и на външни на сдружението лица, свързани с осъществяването на конкретни задачи.
 
2. разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на Сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 2 от Правилника:
а) разходи за провеждане на обучение чрез организация на курсове, семинари и симпозиуми от юридическото лице;
б) отпускане на стипендии за издръжка, обучение, финансово подпомагане на членовете на Сдружението;
в) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите по чл. 2 от Правилника.
е) разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на юридическото лице с нестопанска цел.

Чл. 14. (1) Сдружението разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл. 2 от Правилника в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет и годишна програма за дейността му.
(2) Безвъзмездното разходване на имуществото на Сдружението се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на Сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност по чл. 2 от Правилника.

(3) Безвъзмездно разходване на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел по реда и условията на чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ се извършва само в изпълнение на мотивирано решение на Общото събрание, прието с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички негови членове. Решението за безвъзмездно разходване на средства за всяка година от дейността на Сдружението се включва в годишната програма и годишния бюджет на Сдружението.
 
Чл. 15. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Сдружението подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:
а) чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература в областта на трудовото и осигурителното право;
б) безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари и симпозиуми, организирани и провеждани от Сдружението, самостоятелно или съвместно с други лица;
в) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в курсове, семинари, симпозиуми и всякакви форми на обучение и квалификация в областта на трудовото и осигурителното право, здравословни и безопасни условия на труд, синдикална дейност, медиация, защита от дискриминация, организирани от други лица, в страната и в чужбина;
г) безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разходи за издръжка на членове на Сдружението, които са останали без работа и регистрирани са в териториалното бюро по труда по настоящия си адрес като активно търсещи работа лица;

Чл. 16. Сдружението подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат неговите цели , определени в Устава.
 
Чл. 17. (1) В годишната програма за осъществяване дейността на Сдружението, приета от  Управителния съвет, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на Сдружението по чл. 2 от Правилника, които юридическото лице с нестопанска цел ще извършва през съответната календарна година.
 
(2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се одобряват предложените от Управителния съвет проекти на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.
 
(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от Управителния съвет с годишната програма за осъществяване дейността на Сдружението и се предвиждат в годишния бюджет.
 
(4) В изпълнение на годишната програма, която е част от сборния и приет бюджет на Сдружението за съответната година, Управителния съвет следва да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия, да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.
 
Чл. 18. (1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на членове на Сдружението и външни лица, Управителният съвет определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на Сдружението, реда и критериите за подбор, по които се определят конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

Чл. 19. (1) Решението за подпомагане на отделни лица се взема с единодушие от всички членове на Управителния съвет, в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на Сдружението.

(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани подават мотивирано искане до Управителния съвет на Сдружението.

(3) Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет, следващо постъпването му.
 
(4) Управителния съвет постановява мотивирано решение за удовлетворяване или отхвърляне на искането, като уведомява лицето за това.

(5) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ решението за подпомагането му следва да бъде взето от Общото събрание на Сдружението с мнозинство от 2/3 от всички негови членове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник е приет на 07.07.2016г. с Решение № 4, взето с Протокол № 2 на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „НЕЗАВИСИМ АЛИАНС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ”, на основание чл. 45, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 49, т. 2 от Устава и влиза в сила от деня на приемането му.
Същият се подписа от членовете на Управителния съвет и се подпечата с печата на сдружението.

§ 2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на Сдружението и законодателството на Република България.