гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Устройствен правилник за дейността и организацията на работа на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „независим алианс на работниците и служителите” /НАРС/

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Устройственият правилник за дейността на „Независим Алианс на работниците и служителите” се приема на основание чл. Чл. 44, ал. 7, чл. 45, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружението.

(2) С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на НАРС.

Чл. 2. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, регистрирана съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ с Решение  № 313 от 21.06.2016г.  на Пловдивски окръжен съд.  

ГЛАВА ІІ
ДЕЙНОСТИ
Чл. 3. Основният предмет на дейност на Сдружението е защита на правата, достойнството, професионалните, трудовите, осигурителните, интелектуалните и социалните интереси на работниците и служителите в частния и публичния сектор на територията на страната и чужбина.
Чл. 4. Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:
1. Сдружението извършва информационно обслужване, организира обучения, курсове, семинари, конференции и консултантска дейност.
2. Рекламна и издателска дейност.
3. Сдружението представлява и защитава интересите на чуждестранните сродни организации на територията на Република България.
4. Разработване и реализиране на проекти на национално и международно ниво, насочени към развитие на българската политика в областта на трудовото и осигурително законодателство.
5. Подпомагане договарянето на условия по трудови договори на членовете си с работодатели, контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство, провеждане на действия за извънсъдебно уреждане на трудови спорове, както и медиация, посредством лица – медиатори, отговарящи на изискванията на чл. 8 от Закона за медиацията и вписани в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

ГЛАВА III
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 5. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на встъпителни вноски и членски внос.
(2) Встъпителна вноска е еднократна и се внася от членовете на Сдружението при учредяването му, както и от всеки, който е приет за член. Съгласно Решение № 5 от 08.07.2016г. на Управителния съвет, размерът на встъпителната вноска е 10 лева.

Чл. 6. (1) Членският внос е парично задължение, удостоверяващо членството в Сдружението и се дължи от всички членове на Сдружението.  
(2) Членският внос е определен с Решение № 5 от 08.07.2016г. на Управителния съвет и е в размер на 2 лв. на месец, като същият се дължи от членовете на Сдружението – физически или юридически лица на база календарна година. Приетите членове през различен период от календарната година заплащат определения членски внос пропорционално на оставащите до края на годината месеци.
(3) Заплащането на встъпителните вноски и членския внос да се извършва в брой в офиса на НАРС (срещу издаване на надлежен платежен документ и отбелязване по индивидуалната партида на всеки член, за който се отнася), по банков път, с пощенски запис, куриер или по друг подходящ начин.
(4) Срокът за внасянето на членския внос е до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнася.
(5) При неплащане на определените имуществени вноски, Управителният съвет може да вземе решение да изключи съответния член.
(6) Извън хипотезата на горната алинея, при неотпадане на задълженото лице – член на Сдружението, същото е длъжно да заплати просрочените имуществени вноски за периода на членството си. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ за съответния период.
(7) Сдружението преустановява методическото, експертно, консултантското и информационно обслужване на членовете си със задължения до момента на издължаването им.
ГЛАВА IV
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 7. (1) Сдружението гарантира правото на представителство и защита на своите членове пред:
1. Работодатели и работодателски организации в страната и чужбина - чрез ежегодно договаряне на споразумение за обхвата и процедурната рамка на отрасловото/браншово индивидуално или колективно договаряне, както и общи позиции от взаимен интерес;
2. Местната и законодателна власт – по нормативни и подзаконови нормативни актове, свързани с трудови, социално - осигурителни въпроси и жизненото равнище;
3. Изпълнителната власт или съответния представител на държавата в областта – по въпроси на национално равнище свързани с договаряне на минимални гарантирани плащания, принципите на политиката по доходите в частния и публичния сектор, прилагането и контрола на трудовото законодателство и др.;
4. Съдебната власт – при дела от трудов, осигурителен или административен характер;
5. Държавни и общински органи по отношение съблюдаването на здравословните и безопасни условия на труд, спазване на работно време, почивки и отпуски, бременност и майчинство, незаконно уволнение, безработица, дискриминация;
6. Държавни и частни пенсионни и осигурителни дружества;
7. Съдебни изпълнители;
8. Застрахователни дружества;
5. Други национални или международни организации, като отстоява специфични интереси на членовете си в рамките на утвърдената от Общото събрание международна политика.
(2) Органите на Сдружението осигуряват на членовете си безплатна методическа, юридическа, експертно-консултантска помощ и информация по основни и общи въпроси за:
1. индивидуалното или колективно трудово договаряне;
2. заплащането на труда;
3. безопасните и здравословни условия на труд;
4. заетостта и безработицата;
5. социалното осигуряване и подпомагане;
6. приватизацията и преструктурирането;
7. трудови спорове и организацията на протестни стачни действия;
8. организационното изграждане и развитие;
(3) Сдружението оказва безплатна помощ и съдействие на своите членове, които са останали без работа за активно търсене на свободни работни места в България или чужбина и при спазване критериите и изискванията на работодателя за заемане на съответното работно място.
Чл. 8. (1) Безплатната помощ и съдействие, извън устните консултации и отговори на поставени въпроси, получени посредством форма за запитване, социална мрежа или чрез електронна поща, се осъществява по писмено искане на съответния член, като при необходимост същият упълномощава Сдружението да го представлява пред работодател, държавни или общински органи, юридически лица и др.
т. 1. Консултациите, които Сдружението предоставя на своите членове се изразяват в:
1.1. Устни консултации в офиса на Сдружението;
1.2. Онлайн консултации, посредством електронна поща, социална мрежа или форма за запитване;
1.3. Достъпно разработени теми по трудово-правни въпроси и практика на българския съд.

(2) Към писменото искане по ал. 1 се описва и прилага конкретния случай, който следва да бъде разрешен, както и всички относими документи, ако е необходимо.
(3) Сдружението по своя преценка след запознаване със случая и представените документи може да сезира компетентните органи за извършено нарушение на трудовото или осигурителното законодателство, да проведе среща или разговор с работодател, да се обърне към Агенция за подбор на персонал или по друг подходящ начин и в рамките на закона да извърши действия, с оглед защитата на правата на своя член, ако намери, че същите са нарушени.
(4) Сдружението уведомява лицето, което е подало писменото искане за извършените действия и постигнатия резултат.
(5) В случай на непостигане на задоволителен за съответния член резултат, същият може да поиска от Сдружението да бъде започната процедура по медиация за разрешаване на спора, която да бъде проведена от избран от Сдружението медиатор.
(6) При несъгласие от страна на работодателя за провеждане на медиация и сключване на споразумение за извънсъдебно разрешаване на спора, Сдружението може да окаже правна защита по писмено искане на свой член пред компетентния съд.
(7) Писменото искане съдържа:
1. Трите имена и адреса на заявителя, по възможност телефон и/или електронен адрес за обратна връзка;
2. Наименованието на Сдружението, в което заявителят членува;
3. Кратко описание на нарушените права;
4. Уточнение за претендираната сумата с оглед инстанционното разглеждане на спора;
5. Изявление, че желаят Сдружението или упълномощени от него лица да ги представлява пред съд;
6. Дата на подаването и подпис на заявителя.
(8) Видовете правна защита биват:
1.Процесуално представителство по съответните спорове пред първа инстанция;
2. Процесуално представителство пред въззивна или касационна инстанция.
(9) При всички случаи на поискана правна защита, Сдружението възлага казуса на юрисконсулт или адвокат за предварително проучване, анализ и становище.
(10) В срок до 7 дни, лицата, на които е възложено проучване на казуса предоставят на Сдружението своето становище, с оглед възможността спорът да бъде решен в полза на заявителя и прогноза за възможното движение и срокове за произнасяне по инстанциите;
Чл. 9 (1) При осъществяване на медиация или представителство пред съд, съответният член упълномощава по надлежния ред Сдружението и подписва Договор за правно обслужване или Договор за правна защита и съдействие.
(2) В случай на упълномощаване и подписване на договор, заявителят е длъжен да представи на Сдружението копия от документи, които имат значение за претендираното право и би следвало да се приложат при предявяване на спора пред компетентния съд.
Чл. 10. Правна защита не се предоставя:
1. Когато нейното предоставяне не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би донесла на искащия правна защита член на Сдружението;
2. Когато претенцията е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима;
Чл. 11. Средствата за правна защита са от бюджета на Сдружението.
Чл. 12. При благоприятен за заявителя изход от делото, независимо на коя инстанция, същият подписва споразумение и упълномощава Сдружението да получи присъдените със съдебния акт разноски за юрисконсулт/адвокат. За всяка инстанция се подписва отделно споразумение и пълномощно.
Чл. 13 (1) При отказ от страна на работодателя да изплати доброволно обезщетението, присъдено със съдебен акт в полза на заявителя или на присъдените разноски, Сдружението може при изрично упълномощаване да заведе изпълнително дело при избран от него съдебен изпълнител за принудително събиране на сумите, подлежащи на изпълнение.
(2) Разноските за образуване на изпълнителното дело се поемат от бюджета на Сдружението, като последното има право да претендира разноски за воденето на изпълнително дело. В случай, че същите се приемат с акт на съдебния изпълнител, те се възлагат в тежест на длъжника.      

ГЛАВА V
ПОЛЗВАНЕ ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 14. Членовете на Сдружението, които редовно и непрекъснато плащат членския си внос се възползват от пълните си права по неговия Устав.

Чл. 15. (1) Непосредствено след придобиването на членство, всеки член има право да се възползва от безплатна методическа, юридическа, експертно-консултантска помощ и информация по основни и общи въпроси за:
1. индивидуалното или колективно трудово договаряне;
2. заплащането на труда;
3. безопасните и здравословни условия на труд;
4. заетостта и безработицата;
5. социалното осигуряване и подпомагане;
6. приватизацията и преструктурирането;
7. трудови спорове и организацията на протестни стачни действия;
8. организационното изграждане и развитие;
(2) Всеки член задава въпросите си в устна форма на експерт на Сдружението, в писмен вид, насочени по електронната поща на Сдружението или предоставени на хартиен носител в офиса.

(3) По зададените въпроси се изготвя писмено становище и отговор или същите се дискутират на среща с експерти на Сдружението. Срещите се провеждат при изготвен и одобрен дневен и часови график, като за същите се уведомяват жалбоподателите.
 
Чл. 16. Член на Сдружението, който е останал без работа или е в отпуск по болест или майчинство, може да се ползва от горните права без ограничение, при условие че е с платен членски внос.

Чл. 17. (1) Сдружението оказва безплатна помощ и съдействие на своите членове, които са останали без работа за активно търсене на свободни работни места в България или чужбина и при спазване критериите и изискванията на работодателя за заемане на съответното работно място.

(2) Сдружението не е посредник между работодателя и търсещото работа лице и в тази връзка не носи отговорност за изисквани такси или комисионни от агенции за подбор на персонал в България или чужбина, с които е в партньорски отношения.

Чл. 18. (1) Член на сдружението, който е започнал работа в чужбина продължава да заплаща членския си внос, определен с Решение на Управителния съвет.

(2) Членският внос се превежда по банковата сметка на Сдружението.

(3) Член на Сдружението, който работи в чужбина и редовно заплаща членския си внос има право на безплатна помощ и защита, съобразно трудовото законодателство на съответната страна, които се осъществяват от партньорски организации на Сдружението в чужбина.

(4) Наименованието, адресите и контакти на партньорите в чужбина се предоставят на членовете на Сдружението преди заминаването им за заемане на съответната длъжност.

(5) При възникване на проблем от трудов или осигурителен характер, членовете са длъжни да се обърнат към посочената организация за съдействие, като се легитимират пред тях с членските си карти. При невъзможност да осъществят контакт с тях, са длъжни незабавно да уведомят Сдружението.

Чл. 19. (1) След придобиване на членство Сдружението гарантира правото на безплатно представителство и защита пред органите, изброени в чл. 12, ал. 2 от Устава.   

(2) Извън посоченото в глава IV от настоящия Правилник, безплатно процесуално представителство и защита на трудовите права на членовете на Сдружението пред съд се реализира  в случаите когато работодателят доказано е нарушил трудовото законодателство спрямо работника или служителя или по друг начин е дискриминирал или накърнил правата му.

(3) Сдружението има право да изследва и се запознае с конкретните основания и мотиви, поради които е прекратеното трудовото правоотношение на работника или служителя и да положи усилия да медиира за разрешаване на проблема с работодателя при процедурата по предходната глава. При невъзможност или отказ от страна на работодателя, и след като експертите на сдружението се убедят в основанията, посочени в ал. 2, се пристъпва към завеждане на дело срещу съответния работодател, като Сдружението има право да уведоми инспекцията по труда или други контролни органи за извършване на самостоятелни или съвместни проверки, съгласно КТ.

Чл. 20. Сдружението може да подпомага финансово своите членове, като условията и реда за това се вземат с решение на Управителния съвет при спазване на изискванията на Устава и „Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел «Независим Алианс на Работниците и Служителите».

Чл. 21. Извън установеното в този Правилник и Устава, членовете могат да уреждат взаимоотношенията си със Сдружението чрез двустранни споразумения.

ГЛАВА VI
ЧЛЕНСКИ КАРТИ

Чл. 22. (1) Сдружението издава на членовете членски карти, съдържащи идентификационен номер.

(2) Формата, размера и съдържанието на картите се утвърждава от Управителния съвет.

(3) Членските карти служат за легитимация на членовете на Сдружението, които работят в чужбина пред съответната партньорска организация за оказване на съдействие и защита на нарушени трудови или осигурителни права.

(4) Членските карти служат за удостоверяване на член на Сдружението пред различни търговски обекти или организации, с които то има сключени споразумения за ползване на отстъпки или социални пакети. Списък на обектите и организациите, както и размера на отстъпките е публикуван в интернет страницата на сдружението. Същият може да бъде предоставен при поискване от всеки един член.

(5) Членските карти могат да носят и други права, съгласно решенията на Управителния дъвет.


ГЛАВА VІI
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 23. Организацията на работа на Сдружението се осъществява в съответствие с разпоредбите на Устава, правилниците и с правила за работа, утвърдени от Управителния съвет.

Чл. 24. Лицата, работещи по трудово правоотношение в Сдружението изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнението на работата въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от председателя и одобрени от Управителния съвет.

Чл. 25. Документите, изпратени  до Сдружението от държавни органи и институции, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им при спазване на приетата номенклатура.

Чл.26. При завеждането на документите в регистъра се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.

Чл. 27. Председателят или неговият заместник разпределя преписката с резолюция до съответните служители, съдържаща указания, срок за изпълнение, дата и подпис.

Чл. 28. Изходящите от Сдружението документи се съставят в два екземпляра, като вторият екземпляр съдържа датата, инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, като същите се завеждат в изходящ регистър при спазване на приетата номенклатура.

Чл. 29. Сдружението води регистър на членовете си при спазване на Закона за защита на личните данни, на конфиденциалност и неразкриване на данните им без тяхно изрично съгласие и за всеки конкретен случай, изразено в писмена декларация.

Чл. 30. Документацията, свързана с функционирането на Сдружението и книгите, които се водят съгласно Устава се съхранява в офиса на Сдружението.

ГЛАВА VІIІ
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО. ВЪТРЕШНИ ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 31. Управителния съвет на Сдружението се грижи за стопанисването на имуществото му в съответствие с българското законодателство и неговия Устав.

Чл. 32. Средствата получени от собствена стопанска дейност и средствата получени като дарения, ако дарителя не е предвидил друго, могат да бъдат използвани за възнаграждения, административни и други разходи, нужди свързани с дейността на Сдружението и при спазване на Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружение с нестопанска цел «Независим Алианс на Работниците и Служителите»

Чл. 33. Нареждания за плащания от банковите сметки на Сдружението, фактури и други платежни документи се подписват от председателя или упълномощено от него лице.

Чл. 34. (1) Възнагражденията на служителите се изплащат на базата на договор, сключен с всеки служител, в който се определят и конкретните задължения на служителя и на Сдружението по отношение на социално и здравно осигурителните плащания и на дължимия данък.

(2) Допълнителни възнаграждения се изплащат по предложение на председателя на Сдружението и след решение на Управителния съвет. Тези допълнителни плащания следва да бъдат вписани във финансовия отчет.

Чл. 35. Доколкото не е предвидено друго, възникналите други въпроси относно стопанисването и разходването на имуществото на Сдружението се решават от УС.

Член 36. (1) По волята на дарител, извършил дарение на Сдружението може да бъде създаден вътрешен поименен паричен фонд за целево разходване на предоставените средства.

(2) Решението за създаването на поименния фонд се взема от Управителния съвет, който преценява съответствието между целите, за които се предоставят средствата и Устава на Сдружението.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник е приет на 08.07.2016г. с Решение № 6, взето с Протокол № 3 на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „НЕЗАВИСИМ АЛИАНС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ”, на основание чл. 45, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 49, т. 2 от Устава и влиза в сила от деня на приемането му.
Същият се утвърди от Председателя на Управителния съвет и се подпечата с печата на Сдружението.

§ 2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на Сдружението и законодателството на Република България.

§3. Настоящият правилник може да бъде изменян или допълван с решение на Управителния съвет.

§4. При наличие на противоречие между разпоредбите на Правилника и тези на Устава на Сдружението приоритетно прилагане има Устава.