гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на сдружение с нестопанска цел «независим алианс на работниците и служителите»

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (наричани по-долу „Вътрешните правила”) са приети на основание чл. 16 (1) от Закона за мерките срещу изпирането на пари (наричан по-долу „ЗМИП”), във връзка с чл. 9 (5) от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (наричан по-долу „ЗМФТ”), чл. 45, ал. 1, т. 1 и чл. 49, т. 2 от Устава на Сдружението и определят критериите за разпознаване на съмнителни операции, сделки и дарители, насочени към изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм, мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризъм, както и организацията и контрола по тяхното изпълнение в Сдружение  с  нестопанска   цел  „Независим алианс на работниците и служителите”, наричана по-долу “Сдружението”.

Чл. 2. Тези правила се прилагат от служителите на “Сдружението” във всички случаи, когато
последното извършва дейност като задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП.

Чл. 3. “Сдружението” задължително предприема:

(1) мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането
на пари, както следва:

1. идентифициране на дарители и проверка на тяхната идентификация;

2. идентифициране на действителния собственик на дарителя – юридическо лице, съгласно чл. 6

(2) от ЗМИП, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на “Сдружението” да приеме за установен действителния собственик;

3. прилагане на разширени мерки по отношение на дарители, които заемат, или са заемали висша държавна длъжност в Република България или чужда страна, както и по отношение на дарители, които са свързани с тях лица.

4. събиране на информация от дарителя относно целта и характера на отношението, което е
установено или предстои да бъде установено с него;

5. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за дарителя, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т. ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
6. разкриване и предоставяне на информация относно съмнителни операции, сделки и дарители на Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”.

(2) мерки срещу финансирането на тероризма:

1. блокиране на парични средства;

2. отказ за предоставяне на стоки и услуги на лица.

Чл. 4. Вътрешните правила установяват ясни критерии за ефективно разпознаване на съмнителните операции, сделки и дарители, насочени към изпиране на пари и финансирането на тероризъм.

Чл. 5. Вътрешните правила осигуряват и регламентират задължителния ред за обучаване
на служителите на “Сдружението”.

Чл. 6. Вътрешните правила регламентират събирането, съхраняването и обработването на
информация за дарители и извършените от тях сделки/операции.

ГЛАВА ВТОРА
КРИТЕРИИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ, СДЕЛКИ И
ДАРИТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ПРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА
ТЕРОРИЗЪМ
Чл. 7. “Сдружението” се ръководи от следните критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и дарители, свързани с прането на пари и финансирането на тероризъм:

(1) Критерии за разпознаване на съмнителни операции или сделки за изпиране на пари и
финансиране на тероризъм:

1.Характерът на дарението не съответства на целите на организацията;

2. Мащабите на дарението не съответстват на реалните потребности на организацията;

3.Дарението се извършва от физически лица или фирми, за които се знае или предполага, че са придобили средствата си чрез престъпна дейност;

4.Волята на дарителя предвижда трансформация на дарението, при което са възможни
закононарушения и злоупотреби;

5.Дарението се довежда до непосредствените му получатели с помощта на лице или
организация, за които се предполага, че няма да го предаде на дарения;

6.Дарението е с цел, група или организация, включени в списъка по чл.5, ал.1 от Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма;

7.Дарението, операцията или сделката се реализира с лице, група или организация, за които
може основателно да се предполага, че са свързани с лица, включени в списъка по чл.5, ал.1 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;

8.Дарение в брой, което изглежда структурирано с цел избягване на изискванията за
автоматично докладване на касовите операции /няколко последователни дарения в брой, чиито размер е малко под прага на докладване/;

9.Дарения в големи размери, които изглеждат несъвместими с дейността на дарителя /Например, ако вида на стопанската дейност не предполага да се получават големи постъпления в брой/;

10.Един дарител извършва няколко операции в рамките на дни, за суми близки, но
ненадвишаващи прага за извършване на идентификация;

11.Дарителят извършва дарения, при които използва голям брой банкноти с малки номинали и стойността на операциите е близка до прага за идентификация;

12.Когато се извършват повече от едно дарение в един и същи ден, за суми близки до прага за идентификация от различни лица, за които съюда/организацията знае, че са свързани помежду си;

13.Характерът на дейността на дарителя не съответства на природата на дарението;

14.Дарението е от страна, в която не се произвеждат съответните стоки;

15.Дарителят е от страна, икономическото състояние на която в момента не предполага да се
извършват големи дарения;

16.Дарения от страни, фигуриращи в списъка на FATF или други страни, считани за високорискови („данъчни убежища”/ офшорни юрисдикции или страни подкрепящи тероризма);

17. Анонимни дарения;

18.Дарения, направени под условие – цялото или част от него да бъде използвано по посочен от дарителя начин;

19.Дарение, осъществено чрез безмитен внос на голямо количество акцизни стоки или стоки с високо мито;

20.Освободени от вносни мита дарения, за които може да се предполага, че ще бъдат
реализирани чрез търговската мрежа;

(2) Критерии за разпознаване на съмнителни дарители:

1.Представители или пълномощници на физически или юридически лица, представящи
документи за идентичност и правоспособност, чиято автентичност поражда съмнение;

2.Всички физически и юридически лица, групи и организации, фигуриращи в списъка по чл.5 от ЗМФТ, който се приема, допълва и изменя от Министерски съвет, спрямо които се прилагат мерките срещу финансирането на тероризма.

3.Лица, включени в списъка на лицата по чл.3 от Закона за информация относно необслужвани кредити;

4.Лица, за които е обществено достояние, че са криминално проявени;

5.Дарители отказващи да предоставят документи за своята идентификация;

6.В представените от дарителя лични документи липсват основни реквизити, които да го
идентифицират напълно;

7.Дарителят се идентифицира с чуждестранни документи за самоличност, чиято автентичност е
трудно да бъде проверена;

8.Дарителят не представя или се опитва да отложи представянето на определени декларации и актуални състояния;

9.Дарителят посочва противоречиви основания за целите на дарението;

10.Дарител с необичайно добри познания за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

11.Дарителят е съпровождан и наблюдаван и дарението се извършва в присъствието на трети
лица;

12.Дарителят предлага да бъдат съставени неверни документи при извършване на дарението;

13.Дарителят предлага дарението да бъде официално оформено по начин, различен от
действителните отношения между страните;

14.Дарителят посочва като адрес, адреса на трето лице или адрес за кореспонденция, който е
пощенска кутия;

15.Подписът в документа за самоличност не съответства на положения от дарителя във връзка с дарението;

16.Дарители свързани със:

16.1. страни, не прилагащи препоръките на FATF /Financial Action Task Force/ - Международна организация, която определя стандартите в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
Информация за страни с идентифицирани от FATF недостатъци при прилагането на международните стандарти срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (не спазващи препоръките на FATF), както и за страни, носещи по-висок риск, може да бъде намерена на страницата на FATF в интернет: http://www.fatf-gafi.org, в раздел High-risk and noncooperative jurisdictions.

16.2.страни със статут на офшорни зони или определени като данъчни убежища;
Информация за офшорните финансови центрове, може да бъде намерена на страницата в
интернет на Международния валутен фонд: http://www.imf.org/external/NP/ofca/OFCA.aspx

ГЛАВА ТРЕТА
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДАРИТЕЛИ

Чл. 8. Под идентифициране на дарители се разбира установяване на необходимите и допустими от закона данни за пълното индивидуализиране на участниците в операцията, дарението и физическото/ите лице/а – действителен/ни собственик/ци на дарителя – юридическо лице.

Чл. 9. (1). В съответствие с изискването на чл. 4, ал. 1 от ЗМИП, дарителите на “Сдружението”  се идентифицират задължително при установяване на професионални отношения, както и при извършване на операция и даререние на стойност над 30 000 лв.

(2) Дарителите се идентифицират задължително и в случаите на извършване на повече от
една операция или дарение, които по отделно не надвишават 30 000 лв., но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.

Чл. 10. Независимо от горното, дарителите на “Сдружението”  се идентифицират задължително във всички случаи, когато възникне съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, независимо от стойността на операциите или даренията.

Чл. 11. (1) В случаите, когато служителят на “Сдружението” не може да извърши идентификация на дарителя в съответствие с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, той е длъжен да откаже сключване на договор или извършване на операция или установяването на търговски или професионални отношения.

(2) Ако служителят на “Сдружението” не може да извърши идентификация на дарител в съответствие с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, в случай на вече установени търговски или професионални отношения, той е длъжен да прекрати тези отношения, на основание чл. 4, ал. 4 от ЗМИП. В тези случаи председателят на “Сдружението” преценява дали да уведоми дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” по реда на чл. 11 от ЗМИП.

Чл. 12. При установяване на отношения или осъществяване на операция или дарение чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или друга форма без присъствието на дарителя служителите са длъжни да предприемат подходящи мерки за удостоверяване истинността на идентификационните данни на дарителя.

Чл. 13. (1) В съответствие с чл. 4, ал. 7 ЗМИП, “Сдружението”– в качеството си на задължено
лице по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 17 от същия закон, и в частност всички негови служители, са длъжни да изискват деклариране произхода на средства от страна на дарителя:

1. преди получавяне на дарение на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, във връзка с което дарителят следва да попълни пред представител на “Сдружението” декларация по образец – Приложение № 1 към Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).

2. преди извършване на операция или получавяне на дарение на стойност над 10 000 лв. или
тяхната равностойност в чужда валута, когато дарерението се извършва в брой, във връзка с
което дарителят следва да попълни пред представител на “Сдружението”  декларация по образец – Приложение № 1 към ППЗМИП.

(2) При непредставяне на декларация по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП служителите на “Сдружението”  са длъжни да откажат извършването на операцията или получаване на дарението. В тези случаи председателят на “Сдружението” преценява дали да уведоми дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” по реда на чл. 11 от ЗМИП.

Чл. 14. (1) Идентификация на дарители не се извършва и декларация по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП не се подава, когато дарителят е българска банка, чужда банка, получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон, банка от страна – членка на Европейския съюз, както и банка от държава, включена в списък (обнародван в „Държавен вестник”), утвърден със съвместна заповед на министъра на финансите и председателя на Българската народна банка, както и когато дарителя е държавен орган на Република България.

Чл. 15. (1) Ако операцията или дарението се извършва чрез представител, служителите на
“Сдружението”  са длъжни да изискат доказателства за представителната власт и да идентифицират представителя и представлявания.

(2) Ако операцията или дарението се извършва от името и за сметка на трето лице се идентифицират лицето извършило операцията/дарението и лицето, от името на което се
извършва операцията/дарението.

(3) В случаите на извършване на операция чрез трето лице – приносител на документи за
извършване на операцията/дарението, служителите на “Сдружението” следва да идентифицират и третото лице – приносител на документите.

(4) При съмнение, че лицето, извършващо операция или дарение, не действа от свое име
и за своя сметка, служителите уведомяват председателя на “Сдружението” и предприемат подходящи мерки, определени в ППЗМИП, за събиране на информация за идентифициране на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или дарението.

Чл. 16. Проверката на идентификационните данни на дарителите и физическите лица –
действителни собственици, се извършва преди установяване на търговски/професионални
отношения или извършването на сделки и операции между “Сдружението”  и дарителя.

Чл. 17. Идентифицирането и проверката на идентификацията на юридически лица има за
цел да установи собствеността, управлението и контрола на дарителя – юридическо лице.
Идентифицирането на дарител – юридическо лице, се извършва съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗМИП.

Чл. 18. Дарителите – юридически лица с номинални директори, секретари или собственици на капитала, представят удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която са регистрирани, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който е видно кои са действителните собственици на дарителя.

Чл. 19. (1) Действителен собственик на дарител – юридическо лице е:
1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто
от дяловете на капитала на дарител – юридическо лице, или пряко или непряко го контролират.

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато дарителят е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество.

3. група физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с
нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество.

(2) Служителите на “Сдружението” идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на дарител – юридическо лице, пълномощниците и другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на дарител – юридическо лице, съгласно правилата за идентификация на физически лица, определени в чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗМИП.

(3) При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация по образец, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице. Декларацията съдържа реквизитите съгласно Приложение № 2 от ППЗМИП.

(4) Декларацията за идентификация на физическите лица, които са действителни собственици на дарител – юридическо лице (по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП) се подава пред служител на ЮЛНЦ преди извършването на операцията или сделката.

Чл. 20. (1) Идентифицирането и проверката на идентификацията на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност и регистриране на неговия вид, номер, издател, както и на името, адреса и единния граждански номер.

(2) Физическите лица – еднолични търговци, представят и документите, които се изискват
за идентификация на юридически лица.

Чл. 21.(1) При идентифицирането на физически лица се събират данни за:
1. имената;
2. дата и място на раждане;
3. официален личен идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ и др.) или друг уникален елемент за установяване на самоличност (номер, дата и място на издаване на документ за самоличност), съдържащ се в официален документ, чиито срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на дарителя;
4. гражданство;
5. държава на постоянно пребиваване и адрес (номер на пощенска кутия не е достатъчен).

(2) Служителите на “Сдружението”  могат да събират и други данни, след преценка на риска, като: адрес за кореспонденция; телефон; факс и адрес на електронна поща; професия; заемана длъжност; работодател.

(3) Когато в официалния документ за самоличност не се съдържат данните по предходните алинеи, събирането им се извършва чрез представяне на други официални
документи.

Чл. 22. (1) След оценка на потенциалния риск, председателя на/определеният служител,
отговарящ за прилагане на мерките срещу изпиране на пари в “Сдружението”, прилага разширени мерки за идентификация и проверка на идентификацията на дарители.

(2) Разширените мерки за идентификация и проверка на идентификацията на дарители
могат да включват:

1. изискване на допълнителни документи и информация от дарителя;

2. събиране на сведения за дарителя от друг дарител;

3. справки в правно – информационни системи, търговски регистри и други достъпни за справка източници на информация за дарителя;

4. проверка за наличие на информация за дарителя в Интернет;

5. проверка на дейността на дарителя, включително чрез: посещение на посочения от него адрес; посещение на негови административни или производствени помещения; осъществяване на контакти по посочен в официални документи адрес или телефон; събиране на сведения от контрагенти на дарителя;

6. проверка при работодателя на дарител – физическо лице;

7. мерки, съдържащи се в нормативни актове, в указания на Министъра на финансите или на
Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” и директора на Дирекция
„Финансово разузнаване”;

Чл. 23. (1) Служителите са длъжни да прилагат разширени мерки за идентификация и проверка на идентификацията на дарители, които заемат или са заемали висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, както и по отношение на дарители, които са свързани с тях лица.

(2) Служителите са длъжни да поставят под особено наблюдение всички сложни или необичайно големи дарения или операции, както и всички дарения и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед информацията на разположение на “Сдружението” или не съответстват на наличната информация за дарителя.

(3) При установяване на дарения или операции по ал. 2 служителите на “Сдружението”  са длъжни да съберат информация относно съществените елементи и размери на операцията или сделката, съответните документи и другите идентифициращи данни. Събраната информация се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”, на съответните органи за надзор и на одиторите.

Чл. 24. “Сдружението” определя Христо Емилов Боянов-заместник-председател на Управителния съвет за отговорник за прилагане на мерките срещу изпиране на пари.

Чл. 25. Отговорникът за прилагане на мерките срещу изпиране на пари/Председателят на
“Сдружението”  извършва следните дейности:

1. събира, обработва, съхранява и разкрива информация пред Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС за конкретните операции или дарения;

2. изисква сведения за произхода на паричните средства, предмет на операциите или даренията и удостоверяване с декларация произхода на тези средства;

3. събира информация за дарители и поддържа точна и подробна документация за операциите им с паричните средства.

4. при съмнение за изпиране на пари предоставя събраната информация по т. 1, 2 и 3 на Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС по реда на чл. 11 от ЗМИП;

5. следи за спазването на вътрешните правила и точното изпълнение на инструкциите, при
случаи, свързани с изпирането на пари.

Чл.26. При възникване на съмнение за изпиране на пари всеки служител в “Сдружението” е длъжен незабавно да уведоми председателя.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 27. “Сдружението” събира, обработва и съхранява за срок от 5 години, съгласно чл. 8 от
ЗМИП, данните и документите, свързани с дарители и дарения, както и за извършените операции и дарения, които пораждат съмнение, съгласно приетите критерии за разпознаване на съмнителни операции, дарения и дарители в настоящите вътрешни правила.

Чл. 28. Отговорникът за прилагане на мерките срещу изпиране на пари при съмнение за изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм, веднага уведомява председателят и попълва 7/8/или При съмнение за изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм, председателят попълва информацията в специален прошнурован, прономерован, заверен с подписа на председателя и подпечатан с печата на “Сдружението” дневник.

Чл. 29. След завеждането на формуляра в дневника, за всеки отделен случай, дарение или
дарител се открива дело, в което по реда на постъпването се класират всички документи.

Чл. 30. Постъпилата информация със съмнение за изпиране на пари се съхранява на
оригинални хартиени носители за срок, определен от закон.

Чл. 31. Всички данни се съхраняват в архива на “Сдружението”.

ГЛАВА ПЕТА
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ” НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
Чл. 32. При възникване на съмнение за изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм
председателят на “Сдружението” незабавно уведомява Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС,като предава събраната информация за участващите лица и за самата операция или сделка, по възможност преди извършването им.

Чл. 33. Задължението по чл. 32 възниква и в случаите, когато операцията или дарението
не са били довършени.
Чл. 34. Председателят забавя изпълнението на операцията или дарението, породили съмнение за изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм, ако практиката позволява това, за което уведомява Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС. В случай, че забавянето на операцията или сделката е невъзможно, или може да попречи за разкриване на изпирането на пари, председателят уведомява Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС незабавно след извършване на операцията или дарението.

Чл. 35. Уведомлението до Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС по предходните
членове се извършва в писмена форма по образец, утвърден от директора на дирекцията. Към
уведомлението се прилагат служебно заверени копия на всички събрани документи за
операцията или сделката и идентифицирането на дарителите.

Чл. 36. В неотложни случаи уведомлението може да се извърши и в устна форма с последващо писмено потвърждение, по реда на предходните членове и в срок до 24 часа.

Чл. 37. (1) В съответствие с чл. 11а от ЗМИП “Сдружението” уведомява Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на неин дарител, в сроковете и по реда, определени от ППЗМИП. Информацията по ал. 1 се изготвя и изпраща на Дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС на месечна база до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен носител по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от ППЗМИП.

Чл. 39. При възникване на съмнение за финансиране на тероризъм, председателят на
“Сдружението” уведомява Дирекция „Финансово разузнаване”.

Чл. 40. Независимо от предприетите мерки, служителите на “Сдружението”  не трябва по никакъв начин да уведомяват дарителя или трети лица, относно мерките, предприети по съмнението за изпиране на пари и/или финансиране на тероризъм.

ГЛАВА ШЕСТА
ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

Чл. 41. “Сдружението” организира обучението на служителите, които имат задължения по
идентифициране на дарителите и събиране, съхраняване и разкриване на информация за
предотвратяване на случаите на изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Чл. 42. Председателят/Отговорникът за прилагане на мерките срещу изпиране на пари провежда най-малко веднъж годишно курс на обучение на служителите в “Сдружението”, в който ги запознава с разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, Правилника за неговото прилагане, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и с изискванията на настоящите Правила.

Чл. 43. Задълженията по предходните членове следва да се прилагат и по отношение на
всички новопостъпили на работа служители след приемането на тези правила. Служителите
попълват писмени декларации, че са запознати със ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и Вътрешните
правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм и се
задължават да ги спазват при изпълнението на задължения си.

Настоящите Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм са приети от Управителния съвет на Сружение с нестопанска цел „Независим алианс на работниците и служителите ” с Решение № 7, взето с Протокол № 4 от 14.07.2016г. и влизат в сила след утвърждаването им от Председателя на ДАНС или оправомощено от него лице.