гр. Пловдив
бул. „Дунав” 100, офис 305/305А

Знаете ли, че...?

 
На много от вас се е случвало да останете без работа и да препрочитате с надежда рубриката „Работа предлага“ в някой сайт или в местен вестник. Знаете и че голяма част от публикуваните обяви са за надомна работа, като ви предлагат да изрязвате, сгъвате, лепите и т.н. в домашни условия, срещу заплащане. Ако решите да го правите, запознайте се с регламентите, при които се извършва този вид труд и търсете правата си.


Надомната работа може да бъде на трудов договор. В Чл. 107б от Кодекса на труда е записано, че в трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения за изработка на продукция или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор, извън работното място на работодателя. Това се извършва срещу възнаграждение, с оборудване и материали, които може да са предоставени както от работодателя, така и от работника.

Работодателите водят документация за всеки работник или служител, който извършва надомна работа. При поискване, работодателите предоставят на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" информация за тези служители.

В трудовия договор за надомна работа се определят местонахождението на работното място, трудовото възнаграждение в съответствие с прилаганите системи на заплащане, реда за възлагане и отчитане на работата, начина за снабдяване с материали и предаване на готовата продукци, консумативните разходи за работното място и заплащането им.

Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя, извършващ надомна работа, условия за изпълнение на работата, заплащане и равно третиране, каквито е осигурил на работниците и служителите, които работят в предприятието, здравословни и безопасни условия на труд, квалификация, преквалификация и обучение, социално и здравно осигуряване при условия и по ред, определени в закон.

Като изпълнители на надомна работа, вие имате също и задължения.

При изпълнение на надомната работа, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, да осигурява достъп на работодателя и контролните органи до помещението, където е работното място за проверка, да не извършва дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици и обитатели, по-голямо от обичайното, съгласно Закона за управление на етажната собственост, когато работното място е в жилищна сграда или е в близост до такава.

Работно време и почивки

Работниците или служителите, които извършват надомна работа, сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност. Те също така сами определят периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка. За тях не може да се установява ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд.